بیش فعالی

24ژانویه
مرکز تشخیص و درمان بیش فعالی و نقش توجه کودکان

مرکز تشخیص و درمان بیش فعالی و نقش توجه کودکان

اختلال بیش فعالی و نقص توجه یک اختلال عصب رشدی می باشد که در کودکان خود را با بیش فعالی ، عدم تمرکز و رفتار های تکانشگری و پرخاشگری نشان می دهد.