پوکی استخوان

20ژانویه
داروی پوکی استخوان چیست؟

داروی پوکی استخوان چیست؟

میزان اندازه مصرفی داروی پوکی استخوان در افراد متفاوت است گاه فرد باید بصورت هفتگی و گاه بصورت ماهانه از دارو استفاده کند.