دزدی شبانه

21دسامبر
شگرد دزد برهنه برای ورود به اتاق + تصاویر

شگرد دزد برهنه برای ورود به اتاق + تصاویر

مرد جوان برای دزدی باید وارد اتاق اصلی می شد و تنها راه ورود سوراخی تنگ بود که به عنوان تهویه مورد استفاده قرار می گرفت ، سارق راه حلی عجیب برای ورود انتخاب کرد.