بچه داری

18دسامبر
آموزش دقیق و کامل خارج کردن اجسام از گلوی کودک

آموزش دقیق و کامل خارج کردن اجسام از گلوی کودک

گیرکردن اجسام در گلوی کودک در حین خوردن و یا بازی کردن به مراتب اتفاق می افتد که با انجام چند حرکت و عکس العمل درست می توان شی را از گلوی کودک خارج کرد.