بالشت

16دسامبر
افرادی که نباید بدون بالش بخوابند

افرادی که نباید بدون بالش بخوابند

محققان بر این باورند که خوابیدن بدون بالش برای برخی افراد توصیه می شود و حتی فوایدی را برای آن ها به همراه دارد، اما کسانی هم هستند که خواب بدون بالش برای آن ها مفید نخواهد بود.