اهدای خون

24ژانویه
مدیرکل انتقال خون تهران: ذخایر خون رو به کاهش است

مدیرکل انتقال خون تهران: ذخایر خون رو به کاهش است

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: ذخایر خون استان تهران در حد پنج روز و قابل قبول است، اما با کاهش سطح ذخایر خون در روزهای آینده مواجه هستیم.