افزایش مصرف گاز

21ژانویه
افزایش ۲۲٫۵درصدی مصرف گاز در کشور

افزایش ۲۲٫۵درصدی مصرف گاز در کشور

مصرف گاز ایران در بخش خانگی و تجاری در 10 روز نخست دی ماه امسال به طور میانگین 602 میلیون متر مکعب در روز بوده نشان دهنده رشد مصرفی 22.5 درصدی است.