آیت الکرسی

26دسامبر
معجزات آیت الکرسی – بخش ۱

معجزات آیت الکرسی – بخش ۱

معجزات آیت الکرسی و ثواب خواندن آیت الکرسی در موارد مختلف و برای طلب حاجات مهم بسیار گسترده است که در این قسمت به بخشی از آن ها می پردازیم.